Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.auraton.pl
(obowiązująca od dnia: 01.03.2017 r.)

§1

Pojęciom wykorzystywanym w Polityce Prywatności nadaje się następujące znaczenie:

 1. LARS – Andrzej Szymański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „LARS Andrzej Szymański“, z siedzibą w Niepruszewie (64-320), przy ul. Świerkowej 14, NIP: 7810041997, REGON: 008271431, tel: 61 840 40 70, email: office@lars.pl, będący właścicielem Serwisu pod adresem: https://www.auraton.pl.
 2. Polityka Prywatności – niniejszy dokument, zawierający informacje dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych przekazanych przez Użytkowników.
 3. Regulamin – Regulamin świadczenia usługi „Newsletter” w serwisie www.auraton.pl, określający warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usługi przez LARS.
 4. Serwis – stworzony przez LARS i należący do LARS serwis internetowy udostępniany użytkownikom za pośrednictwem sieci Internet, prowadzony pod adresem https://www.auraton.pl lub pod innymi adresami należącymi do LARS.
 5. Strona Internetowa Serwisu – oznacza stronę lub strony internetowe, pod którymi LARS prowadzi Serwis, działający w domenie auraton.pl.
 6. Usługa – usługa świadczona przez LARS drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników z wykorzystaniem Serwisu polegająca na przesyłaniu zamówionych przez Użytkowników elektronicznych biuletynów informacyjnych (newsletter).
 7. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu lub Usługi świadczonych przez LARS.

§2

Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do Serwisu oraz Usługi.

§3

 1. LARS przywiązuje wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis oraz korzystających z Usługi. LARS nie zabiega o identyfikację Użytkowników.
 2. Celem LARS jest zapewnienie ochrony Użytkownikom.
 3. W związku z ciągłym rozwojem technologii oraz wprowadzanymi zmianami w Serwisie, LARS zastrzega sobie prawo do dostosowywania Polityki Prywatności do zachodzących zmian.

§4

 1. LARS gromadzi w dziennikach logów Serwisu dane i wykorzystuje je wyłącznie do celów administrowania Serwisem z zastrzeżeniem, że za zgodą Użytkownika rejestruje nazwę jego adresu poczty elektronicznej.
 2. LARS nie przekazuje osobom trzecim jakichkolwiek danych identyfikacyjnych Użytkowników, za wyjątkiem, gdy LARS jest zobowiązany do przekazania danych na uprawnione żądanie organów państwowych lub samorządowych na podstawie i w trybie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§5

 1. Serwis przechowuje zapytania http kierowane do serwera LARS. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy url.  Szczegółowy wykaz danych przechowywanych w plikach logów serwera www obejmuje:
  (i) publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (np. komputera Użytkownika);
  (ii) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
  (iii) nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
  (iv) czas nadejścia zapytania;
  (v) pierwszy wiersz żądania http;
  (vi) kod odpowiedzi http;
  (vii) liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  (viii) adres url strony internetowej poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony Internetowej Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  (ix) informacje o przeglądarce Użytkownika;
  (x) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 2. Powyżej wymienione dane nie są wykorzystywane do identyfikacji określonych osób, za wyjątkiem Użytkowników.
 3. Pliki z logami przechowywane są przez LARS przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. LARS wykorzystuje pliki z logami m.in. do celów statystycznych, przy czym generowane statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzającej Serwis.
 4. LARS celem zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności Serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony Serwisu odwiedzane są przez Użytkowników najczęściej, jakich przeglądarek internetowych Użytkownicy używają najczęściej lub w celu określenia i analizy ewentualnych błędów Serwisu.

§6

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), przy czym nie są one wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane w Serwisie pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
 2. Nasz serwis internetowy wysyła pliki cookies do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których Państwo korzystacie (komputer, smartphone, smartwatch) lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności w naszych serwisach internetowych. Nie zawierają one danych pozwalających na ustalenie Państwa tożsamości. Służą nam do ułatwiania korzystania z serwisów internetowych. W szczególności utrzymywania ciągłości sesji po zalogowaniu się do konta klienta, dzięki czemu nie muszą Państwo logować się ponownie na podstronach. Ponadto, zapamiętywania ustawień, takich jak układ strony czy ograniczenia wyświetlanych Państwu ankiet lub reklam. A także, pozwalają nam tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonują serwisy internetowe, co umożliwia ich stałe ulepszanie. Pliki cookies wykorzystywać możemy również w celach marketingowych.

§7

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie jest LARS.
 2. Administrowane przez LARS dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  a) administrowania Serwisu;
  b) wykonywania Usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym w zakresie postępowania reklamacyjnego.
 3. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez LARS, ma prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania;
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  c) kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przez LARS;
  d) wniesienia pisemnego, umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. Użytkownik może poinformować LARS o zmianach danych osobowych przetwarzanych przez LARS w formie pisemnej na adres: LARS Andrzej Szymański, ul. Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: office@lars.pl / formularza kontaktowego.
 5. LARS oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§8

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www lub wtyczki mediów społecznościowych. LARS nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie, usługi, produkty, treści lub zasady zachowania prywatności, w tym przetwarzania danych osobowych, obowiązujące na tych stronach lub w mediach społecznościowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony www, Użytkownik zapoznał się z zasadami zachowania prywatności tam ustalonymi.